Alkoholbehandling

4 ud af 5 af vores patienter lægger misbruget bag sig efter en alkoholbehandling hos os. 

På Behandlingscenter Søby Park arbejder vi ud fra Minnesotamodellen, der anskuer alkoholisme som en sygdom, der er både kronisk, progressiv og dødelig.

Alkoholisme er med andre ord en meget alvorlig sygdom, og skal derfor også behandles som sådan.

Den eneste holdbare løsning for en alkoholiker er total og stabil ædruelighed, fysisk og mentalt.

Behandlingsindsatsen har derfor flere delmål, bl.a.:

  • At patienten selv  diagnostiserer sygdommen alkoholisme ud fra den viden og indsigt patienten bibringes under opholdet.  
  • At patienten forstår nødvendigheden af selv at tage ansvar for at holde sygdommmen nede.
  • At det bliver med patientens fulde accept og egen beslutning, at det er slut med alkohol, og vel at mærke en beslutning, som patienten har det rigtig godt med. 

Målet for den effektive alkoholbehandling er at gøre alkoholikeren fysisk og ikke mindst mentalt ædru, at se sig selv, som den man nu engang er, så han eller hun kan leve et godt og meningsfuldt liv uden behov for alkohol eller andre rusmidler.

Vi modtager patienter fra hele landet på alle ugens dage, året rundt

Ring derfor på TLF. 86 87 12 24 og hør, hvordan du omgående får din pårørende eller dig selv i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park. 

Telefonen er åben mellem kl. 07.00 og 23.00 alle ugens dage, året rundt.

Hvad er en alkoholbehandling?

Alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park tager udgangspunkt i den anerkendte Minnesotakur, også kaldet 12 Trins Program / 12 Steps Program.

Ikke alle former for alkoholbehandling er lige effektive eller velfunderede. Det er derfor vigtigt at skelne mellem de mere overfladiske tilbud, der kalder sig alkoholbehandling og en egentlig effektiv alkoholbehandling med empirisk evidens for resultater.

Her i Danmark bliver mange alkoholikere f.eks. rådet til at tage antabus, når de går til lægen med deres alkoholproblem. 

I en snæver forstand kan antabus måske nok kaldes alkoholbehandling, men det har aldrig været et effektivt middel til at gøre alkoholikeren ædru på den lange bane. Det er blot det middel, som lægen kender til og har til sin rådighed.

I det hele taget findes der ikke nogen medicinsk behandling af sygdommen alkoholisme, som har vist sig effektiv på lang sigt.

Det samme kan desværre siges om mange af de informationskurser og samtalebaserede terapiformer, som tilbydes af mange kommunale misbrugscentre. Disse tilbud markedsføres måske nok som alkoholbehandling, men de er som regel utilstrækkelige, når folk først har udviklet en svær alkoholafhængighed, altså sygdommen alkoholisme.

I nogle tilfælde ser man endda ”behandlingstilbud”, som foregøgler alkoholikere, at de kan lære at styre deres drikkeri – at de kan lære at drikke socialt. Dette er decideret forkert og går stik imod al den empiriske viden vi har om sygdommen alkoholisme. Alkoholisme er en kronisk sygdom, som kun kan bremses ved at alkoholikeren stopper helt med at drikke.

Målet for en seriøs og effektiv alkoholbehandling er derfor at gøre alkoholikeren helt ædru, i både fysisk og ikke mindst mental forstand, så han/hun kan få et godt liv uden alkohol eller andre rusmidler. Det kræver at der bliver arbejdet i dybden med hele alkoholikerens psyke, adfærd og livsindstilling.

Alkoholbehandling som døgnbehandling

Det siger næsten sig selv, at man kan arbejde mere i dybden med en patient i fem ugers intensiv døgnbehandling end man kan gøre i nogle få timers kursus eller terapi en gang om ugen.

Alkoholisme er en omfattende sygdom, som påvirker hele personens psyke, selvopfattelse og livsindstilling. Den slags ændrer man ikke blot ved nogle få timers undervisning eller samtale. Det kræver tid, fordybelse og eftertanke.

Et karakteristisk træk ved sygdommen alkoholisme er, at patienten ikke selv kan eller vil erkende sit alkoholproblem. Alkoholikeren benægter problemet helt eller delvist.

På Behandlingscenter Søby Park oplever vi ofte, at der kan gå op mod en uge før alkoholikeren overhovedet er villig til at se realistisk på sin egen situation og erkende, at drikkeriet er blevet et problem.

Det er helt afgørende for en effektiv alkoholbehandling at patienten når frem til denne erkendelse, men der er ingen garanti for at de nogensinde når frem til denne erkendelse, hvis de blot deltager i et uforpligtende kursus om alkoholmisbrug i et par timer en gang om ugen.

Behandling efter Minnesotamodellen kombineret med evidensbaserede terapiformer

En Minnesotabehandling er baseret på principperne i AA’s 12-trins program. AA står for Anonyme Alkoholikere. Meget kort fortalt er det et selvhjælpsprogram, som har til formål at gøre alkoholikere bevidste om deres alkoholmisbrug og give dem de nødvendige redskaber til at skippe alkoholen, så de kan leve et godt og meningsfuldt liv uden behov for at søge tilflugt i rusen.

Ud over AA’s 12-trinsprogram benytter Behandlingscenter Søby Park i en Minnesotabehandling sig også af virkningsfulde terapiformer med gode, dokumenterede resultater.

I behandlingen indgår blandt andet ene- og gruppeterapi, undervisning om sygdommens natur, læsning af misbrugsrelaterede tekster, personlige samtaler, skriftlige opgaver, guidet meditation, filmforevisninger, møder og praktiske opgaver.

På Behandlingscenter Søby Park har behandlerne udover personlig erfaring med alkoholmisbrug en psykoterapeutisk uddannelse, som giver dem mulighed for at behandle hele den komplekse psykosociale problemstilling, som en alkoholiker har med i bagagen. 

Varighed af vores alkoholbehandling

En typisk varighed af en alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park er på 5 uger.

Der vurderes i hvert enkelt tilfælde hvor stort behandlingsbehovet er, men regn med minimum 5 uger. 

Hvis der er tale om et blandingsmisbrug, hvor f.eks. hash, kokain eller benzodiazepiner er indblandet, så er behandlingstiden længere. 

behandlingscenter søby park køkken

Familieorienteret alkoholbehandling​​

Alkoholisme er en sygdom, som ikke kun rammer alkoholikeren, men også de nærmeste pårørende. Og ingen rammes hårdere end den nærmeste familie – ægtefællen og børnene. Dette er vi meget bevidste om på Behandlingscenter Søby Park, og derfor er familien tænkt ind i behandlingen fra starten.

Ikke blot er der fokus på alkoholikerens forhold til børn og ægtefælle under selve behandlingen, men familien selv får også tilbudt behandling af os helt uden tillægsomkostninger. Man kan som pårørende tilmelde sig den gratis familiebehandling, som forestås af en af vores dygtige behandlere.

Her vil familiemedlemmerne dels få indblik i alkoholikerens psykologi, så de bedre kan forstå, hvad der foregår og de vil få gode råd om, hvordan de bedst håndterer den nye situation, når alkoholikeren vender hjem efter behandling og skal til at leve et nyt og ædru liv.

På Behandlingscenter Søby Park har vi oplevet mange pårørende give udtryk for, at de er taknemmelige for familiebehandlingen og har fået stort udbytte af den. 

Som familie til en patient på Behandlingscenter Søby Park er man altid velkommen til at ringe til vores medarbejdere for rådgivning eller for at drøfte en eventuel usikkerhed eller problemstilling vedrørende alkoholikeren og familien – både før, under og efter behandlingen.

Vi ved at alkoholisme er en familiesygdom.

Hvornår er en alkoholbehandling nødvendig?

Har man mistet kontrollen over sit alkoholindtag, så er der brug for hjælp til at komme ud af det igen.

Ingen alkoholiker kan klare det alene.

Det vanskelige ved denne sygdom er imidlertid, at alkoholikeren som regel er meget sen til at erkende, at han/hun har et problem, de ikke selv kan håndtere.

Ofte har familien og de nærmeste indset dette længe før alkoholikeren selv. Derfor ser vi ofte, at det er alkoholikerens pårørende, som tager initiativ til at få personen i behandling.

Da alkoholisme er en kronisk og fremadskridende sygdom, kan man sige, at jo før alkoholikeren kommer i behandling, des bedre.

Men ofte kan det være svært at overbevise alkoholikeren selv om at behandling er nødvendigt før lidelsen har haft store nok konsekvenser for dem. Dette er ofte ødelagt økonomi, at de mister deres ægteskab, deres job, deres kørekort og/eller deres fysiske helbred.

Nogle må igennem flere akutte hospitalsindlæggelser før alvoren går op for dem. Tilbage er kun flasken og en alt for tidlig død, hvis der ikke gribes effektivt ind.

Hvordan foregår en alkoholbehandling?

Som nævnt findes der mange tilbud, som kalder sig alkoholbehandling. Det er lidt af en jungle, som kan indbefatte alt fra medicinsk behandling over psykologsamtaler, kurser og kognitiv terapi til hypnose, healing, fysiske udrensninger og religiøs forbøn.

I det efterfølgende vil vi dog fokusere på den mest udbredte og seriøse form for alkoholbehandling, der her i landet kendes som Minnesotabehandling eller Minnesotakur.

Her er der tale om døgnbehandling, hvor man er indlagt på et professionelt og specialiseret behandlingscenter i 5-6 uger. Dette er den mest effektive form for alkoholbehandling vi kender til.

På Behandlingscenter Søby Park bliver al behandling foretaget af professionelle, specialuddannede alkoholbehandlere, selv ædru alkoholikere, i samarbejde med læger.

Ankomst og afrusning

Noget af det første der sker, når en alkoholiker indlægges til behandling på Behandlingscenter Søby Park er, at vi foretager en vurdering af hans/hendes fysiske tilstand lige her og nu.

Ofte er patienterne påvirket af alkohol ved ankomsten, hvilket betyder at de skal afruses, eller også har de forsøgt at afruse sig selv med det resultat at de nu lider af abstinenser.

Abstinenser er, ud over at være meget ubehagelige og dermed en stærk drivkraft til at drikke videre, også potentielt farlige. Derfor starter abstinensbehandlingen efter lægefaglig ordination med det samme. Dette gøres medicinsk med muskelafslappende og let beroligende midler, så patienten undgår de værste abstinenser.

Som regel er abstinensbehandlingen overstået efter de første tre døgn.

På Behandlingscenter Søby Park vil en ny-indlagt patient altid blive tilset af en af vore fast tilknyttede lægekonsulenter indenfor de første 24 timer, som regel samme dag.

Al medicinsk behandling under indlæggelsen foregår efter lægens ordination, også abstinensbehandlingen. 

Handling nu 4 ud af 5 af vore patienter kommer ud af deres misbrug

Gennem en alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park bliver knap 80% stabilt ædru, fysisk og mentalt.

Konstateret ædru efter behandling hos os
Konstateret ædru efter kommunale alkoholambulatorier
antabus kombineret med psykolog hjælp
Kom ud af dit alkoholmisbrug

Opstart af alkoholbehandlingen

Fast tilknyttede læger varetager al lægefaglig behandling, mens vores misbrugsterapeuter forestår den egentlige alkoholafvænning og behandling.

Yderlige sikrer denne kombination af lægefagliglige og terapeutiske personalemæssige ressourcer fokus og sikkerhed i alle forhold. 

Når først vi har fået behandlet de akutte fysiske symptomer gennem lægeordineret afrusning og abstinensbehandling og patienten så småt begynder at fungere igen, vil patienten stille og roligt blive inddraget i det samme dagsprogram som de øvrige patienter på centeret.

De får en personlig samtale med deres behandler og de vil begynde at deltage i undervisningen, møder, foredrag, samlinger og fælles aktiviteter. 

Når deres behandlerne vurderer at patienten er klar, vil de få udleveret deres første trin opgave, som fremlægges for gruppen.

Selve alkoholbehandlingen

En alkoholbehandling, som den der tilbydes på Behandlingscenter Søby Park, er funderet i AA’s 12-trinsprogram og AA’s forståelse af sygdommen alkoholisme i kombination med effektive og evidensbaserede terapiformer.

Det betyder at målet med behandlingen er at bevidstgøre patienten om manifestationen og naturen af denne sygdom og give ham/hende konkrete redskaber til at bryde den onde cirkel, alkoholikeren er fanget i.

Helt konkret består behandlingen i en kombination af undervisning, gruppeterapi, fælles øvelser samt personlige opgaver og samtaler med en behandler, AA-møder, meditation, film, foredrag og læsning.

Også pligter med praktiske og huslige gøremål som for eksempel fælles madlavning og rengøring betragtes som led i behandlingen.

Dagen er struktureret

Dagen er meget struktureret under en alkoholbehandling, fra man står op til man går i seng. Dette er helt bevidst.

Når en alkoholiker endelig bliver indlagt til alkoholbehandling, er livet ofte blevet kaotisk og uhåndterligt. Mange får vendt op og ned på nat og dag, of får hverken spist eller sovet ordentligt og rodet hober sig op omkring dem – billedligt talt, men også helt bogstaveligt.

Derfor har en behandling også til hensigt at genoprette orden og struktur i alkoholikerens hverdag, så livet igen bliver overskueligt og håndterligt. Ydre ro hjælper også til at give indre ro. Dagenes indhold varierer lidt igennem ugen, men mange sessioner går også igen fra dag til dag.

Opfølgning efter behandling

Der er støtte og hjælp at hente, også efter endt behandling på Behandlingscenter Søby Park.

Allerede under behandlingen bliver patienten introduceret til fællesskabet af Anonyme Alkoholikere, som afholder ugentlige møder over hele landet – ja, faktisk i hele verden. Dette er den allervigtigste form for opfølgning efter en alkoholbehandling.

Ud over det tilbyder vi også ambulant efterbehandling i form af en række møder med vores behandlere, samt konsultationer over telefon og Zoom m.m.

Udover at vi tilbyder en optimal alkoholafvænning og dybdegående alkoholbehandling med en succesrate nær de 80%, byder vi med vort domicil på Herregården Søbygård på meget trygge, unikke og tiltalende samt inspirerende rammer – de er i virkelig særklasse indenfor dansk alkoholbehandling – vel at mærke uden vi er dyrere end andre steder.

Hvordan får jeg min pårørende i behandling?

Lad det være sagt med det samme – det kan være endog meget svært at overbevise en alkoholiker om at skulle i behandling.

Hvis du ikke har held med at overtale alkoholikeren til at gå i behandling i første omgang, så fortvivl ikke. Du er langt fra den eneste, som har stået i den situation! Opgaven er bare større end du selv kan klare. I det tilfælde anbefaler vi en såkaldt intervention. 

INTERVENTION

Det er kort sagt et koordineret indgreb, hvor man sætter alkoholikeren stolen for døren og skærer igennem al yderligere diskussion. Men på en ordentlig måde med værdighed for alle, også for alkoholikeren. 

Man stiller alkoholikeren overfor et meget klart ultimatum; enten tager du imod tilbuddet om at gå i behandling NU, eller også får det konsekvenser. Men af budskabet skal bekymring, kærlighed og omsorg også fremgå tydeligt. 

Få vores professionelle hjælp til en INTERVENTION

Vi anbefaler at man ikke forsøger sig med en intervention uden professionel hjælp og vejledning. 

Det kræver både viden og erfaring at håndtere en intervention med succes. På Behandlingscenter Søby Park har vi stor erfaring med interventioner, og vi anbefaler at du kontakter os telefonisk, så vi kan aftale alt det praktiske omkring interventionen.

Vi tilbyder at sende en medarbejder ud for at lede interventionen, og det lykkes praktisk taget altid, at få alkoholikeren i behandling efter en sådan intervention.

Ring gerne til Behandlingscenter Søby Park på tlf. 86 87 12 24 for at høre mere om intervention. Telefonerne er åbne fra kl. 7.00-23.00 alle ugens dage, også på søn- og helligdage.

Hvis din pårørende derimod er velvilligt indstillet overfor at komme i behandling, så kræver det ikke andet end en telefonopringning til os for at sige, at I kommer. 

Vi tager imod nye patienter på alle tider af døgnet og alle dage i ugen. Også i ferieperioder, weekender og på helligdage.

Vi kan måske endda tilbyde at hente vedkommende, hvis der ikke er nogen til at køre ham/hende.

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega der har brug for alkoholbehandling?

Så tøv ikke med at kontakte os. TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00
– også weekend og helligdage –

Udtalelser fra pårørende og patienter

Behandlingscenter Søby Park tilbyder ikke alene en kvalitets alkoholbehandling med virkeligt gode resultater, men også de mest inspirerende og i særklasse smukke og tiltalende rammer indenfor misbrugsbehandling
 
Behandlingscenter Søby Park har 5 ud af 5 stjerner baseret på 9 anmeldelser.
Steen Beck daglig leder hos behandlingscenter Søby Park
handling nu

Bliv ringet op af en af vores behandlere.

Kontakt Steen Beck, som selv er ædru alkoholiker efter en behandling i 1995, eller en anden af vores medarbejdere på tlf. 86 87 12 24. 

Eller bliv ringet op på et tidspunkt, der passer dig.

Vi besvarer dine spørgsmål og giver dig råd om hvordan du får din pårørende eller dig selv i behandling. 

4 ud af 5 af vores patienter opnår et liv uden alkohol.

    Hvornår passer det dig bedst?

    Ring mig op

    Bliv ringet op